Privacy policy en Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring vind je onze gegevens, lees je wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij jouw persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang jouw persoonsgegevens worden bewaard. Deze privacyverklaring is van toepassing als je onze website (www.gebruiktebureaustoel.nl) bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit.

 

Onze gegevens

Jetchair BV

KVK 74626604

BTW NL859973554B01

Telefoonnummer: 06 82 01 37 66

www.gebruiktebureaustoel.nl

info@jetchair.nl

 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van jouw persoonsgegevens.

Doeleinden

Jouw persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij contact met je kunnen opnemen, voor de bestelprocedure, voor het opstellen van offertes en overeenkomsten, zodat wij je op de hoogte kunnen stellen van wijzigingen van onze diensten of producten, zodat wij onze producten of diensten bij je af kunnen leveren, om nieuwsbrieven te versturen als je daar toestemming voor gegeven hebt, voor algemene of gerichte aanbiedingen, voor je account op onze website, om reviews te plaatsen. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Jouw persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen je persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen geen profielen van je op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor je kunnen hebben. Om zorg te dragen voor jouw persoonsgegevens, sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst, indien die bedrijven jouw gegevens verwerken in onze opdracht.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om de doeleinden uit te voeren, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Bankrekeningnummer

Je hebt ook rechten

Wil je weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar info@jetchair.nl met het verzoek tot inzage in je gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op jouw verzoek. 

Zijn jouw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heb je recht op correctie van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die je hebt gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van jouw persoonsgegevens. Stuur je verzoek naar info@jetchair.nl. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek. Wij willen je ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als jij dat jouw persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om jouw persoonsgegevens veilig te verwerken. Om jouw persoonsgegevens te beveiligen, gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding, back-ups en DNSSEC.

Bewaring persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden na 5 jaar verwijderd. We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring, dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

 

© EenvoudigRecht.nl

 

ALGEMENE VOORWAARDEN JETCHAIR BV

VOOR CONSUMENTEN

 

Artikel 1 Definities

In het kader van deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

 

1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Jetchair;

2. Bedenktijd: termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de onderneming;

4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten waarvan een leverings- en of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5. Duurzame Gegevensdrager: elk middel dat de Consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadplegingen en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Jetchair ter beschikking stelt die een Consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;

8. Overeenkomst op Afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Jetchair georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten of diensten, tot en met sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;

9. Techniek voor Communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de Consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 Contractspartij

1. De contractspartij bij alle overeenkomsten die via de website www.Jetchair.nl (hierna: ‘de website’) worden gesloten, is:

 

Jetchair BV

KVK 74626604

BTW NL859973554B01

Telefoonnummer: 06 82 01 37 66

www.gebruiktebureaustoel.nl

info@jetchair.nl

Bezoekadres / magazijn en showroom:

Spaarpot 30a

5667 KX Geldrop.

 

Bereikbaarheid: van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 19.00 uur.

Telefoonnummer: 06 – 51992145 E-mailadres/klantenservice: info@jetchair.nl.

 

KvK-nummer: 17213439.

Btw-nummer: NL81.86.28.546.B01

 

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden, alsmede alle andere voorwaarden en documenten waaraan in deze voorwaarden wordt gerefereerd (hierna te noemen: ‘de algemene voorwaarden’), zijn van toepassing op alle via de website www.Jetchair.nl, tot stand gekomen overeenkomsten en overige (rechts)handelingen en de in Nederland woonachtige Consument.

 

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden onderhavige algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit niet mogelijk is, zal Jetchair voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Jetchair zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 

3. De tekst van deze algemene voorwaarden zal tevens, indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld, op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit niet redelijkerwijs mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs de elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs de elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

4. De nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Jetchair en de Consument zullen in overleg treden om in een voorkomend geval nietige of vernietigende bepalingen van deze voorwaarden te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietigheid, dan wel vernietiging van de bepalingen.

 

5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn is het 2 en 3 lid van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich ingeval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstige is.

 

Artikel 4 Het aanbod

1. Alle offertes en aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend binden Jetchair niet, tenzij anders aangegeven. Door het aanklikken van de knop “plaats bestelling” doet de Consument een bindende bestelling voor de in de ‘winkelwagen’ van de Consument aanwezige producten. Na het afronden van het betalingsproces op de website ontvangt de Consument een e-mail met de bevestiging dat Jetchair de bestelling van de Consument heeft ontvangen. De overeenkomst komt pas tot stand indien en voor zover Jetchair de bestelling van de Consument heeft geaccepteerd door het sturen van een orderbevestiging (per e-mail) en/of binnen 5 dagen na de bestelling een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst. Indien de bestelde producten niet leverbaar zijn, zal Jetchair de Consument hierover informeren en de bestelling afwijzen. In dit geval komt er geen overeenkomst tot stand. Indien mogelijk zal Jetchair de Consument in zo’n geval een soortgelijk product van dezelfde kwaliteit aanbieden waarvoor de Consument een nieuwe bestelling kan plaatsen. Een opdrachtbevestiging zal enkel worden verstuurd indien Jetchair het e-mailadres van de Consument heeft ontvangen en de toestemming heeft om de opdrachtbevestiging naar dit e-mailadres te versturen.

 

 

2. Alle opgaven op de website van Jetchair van getallen, maten, gewichten, beschrijvingen en of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan, doch dienen enkel om producten te identificeren en gelden slechts bij benadering, zolang ze niet uitdrukkelijk door Jetchair zijn bevestigd. Duidelijke vergissingen zoals calculatie-, schrijf-, en zetfouten in aanbiedingen, offertes, publicaties, facturen, orderbevestigingen en andere bescheiden afkomstig van Jetchair, binden Jetchair niet. Garanties over de kwaliteit, duurzaamheid, functie en geschiktheid voor een bepaald gebruik zijn enkel bindend indien door Jetchair expliciet aangegeven in bijvoorbeeld de technische specificaties van het Product.

 

Artikel 5 Prijzen en leveringskosten

1. De prijzen zijn vermeld op de website van Jetchair en deze zijn inclusief de wettelijke btw, exclusief de verzendkosten.

 

2. Naast de kosten voor de aanschaf van het Product worden tevens verzendkosten in rekening gebracht, waarvan de hoogte afhankelijk is van de waarde van uw bestelling, de grootte van het product en de plaats waar het product dient te worden geleverd. De hoogte van de verzendkosten worden op de Website en bij het afrekenen weergegeven.

 

Artikel 6 Levering / afhalen

1. Levering vindt plaats door een transportbedrijf aan het door de Consument opgegeven adres of bij de showroom van Jetchair. Leveringstermijnen worden op de website en tijdens het bestelproces weergegeven. Indien de Consument meer producten bestelt, kunnen verschillende leveringstermijnen van toepassing zijn.

 

2. De leveringstermijn vangt aan op de dag dat de orderbevestigingbevestiging door Jetchair wordt verstuurd, zoals omschreven in artikel 4.1 van onderhavige algemene voorwaarden.

 

3. Leveringstermijnen en –tijden worden door Jetchair zoveel mogelijk in acht genomen, doch zijn niet bindend.

 

Artikel 7 Betaling

1. De Consument betaalt op het moment dat het product bezorgd wordt, dan wel wordt afgehaald, gepast contant via het door Jetchair ingeschakelde transportbedrijf respectievelijk aan Jetchair zelf.

 

Artikel 8 Verrekeningen

1. De Consument heeft slechts recht op verrekeningen indien de vordering van de Consument in rechte is vastgesteld of door Jetchair schriftelijk is erkend.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

1. De producten blijven in eigendom van Jetchair totdat betalingen van alle kosten is ontvangen.

 

Artikel 10 Conformiteit en garantie

1. Jetchair staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de vaststelling van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen, staat Jetchair er tevens voor in dat het product geschikt is voor normaal gebruik. De door Jetchair, de fabrikant of de importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de overeenkomst tegenover Jetchair kan doen gelden.

 

2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen zo spoedig mogelijk na levering aan Jetchair schriftelijk te worden gemeld. Terugzendingen van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en dient in de nieuwe staat te verkeren.

 

3. De garantietermijn van Jetchair bedraagt 48.

 

4. Jetchair is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

 

5. De garantie geldt niet indien:

* de Consument de producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren of bewerken;

* de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzing van Jetchair en of de verpakkingen behandeld zijn.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. De aansprakelijkheid van Jetchair is beperkt tot de in de wet toegestane gevallen. Jetchair is nimmer aansprakelijk voor enige aansprakelijkheid van de Consument indien: :

- het gevolgschade betreft en de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin de regeling van de productaansprakelijkheid, tenzij het product door Jetchair zelf geheel is gefabriceerd;

- het indirecte schade betreft en de niet het gevolg is van grove schuld of bewuste roekeloosheid van Jetchair.

 

2. De Consument is verplicht het oplopen van verdere schade of andere schade, voor zover redelijkerwijs mogelijk, te beperken.

 

Artikel 12 Herroepingsrecht

1. De Consument is gerechtigd de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Jetchair mag de Consument vragen naar de redenen van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a) als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Jetchair mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b) als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zendingen of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c.) bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Artikel 13 Verplichtingen van de Consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Jetchair hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 14 Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan

1. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping (bijlage 1 bij onderhavige algemene voorwaarden) of op andere ondubbelzinnige wijze aan Jetchair.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Jetchair. Dit hoeft niet als Jetchair heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Jetchair verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.

5. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

 

Artikel 15 Verplichtingen van Jetchair bij herroeping

1. Als Jetchair de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. Jetchair vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door Jetchair in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Tenzij Jetchair aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. Jetchair gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

4. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Jetchair de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 16 Taal

1. De voor de overeenkomst geldende taal is de Nederlandse taal.

 

Artikel 17 Privacy

1. Op de website van Jetchair, bij het plaatsen van de order en bij het uitvoeren van de overeenkomst kan Jetcair gebruik maken van de persoonlijke informatie. Lees ons privacybeleid bovenaan deze pagina.

 

Artikel 18 Commerciële e-mails

1. Wanneer de consument zich op onze website registreert, kan de consument ervoor kiezen om commerciële e-mails te ontvangen. Daarna kan de consument zich weer op elk moment gewenst weer afmelden voor het ontvangen van commerciële e-mails door op de link onder aan de e-mails te klikken of de accountinstellingen op de website te wijzigen. Het kan enkele dagen duren voordat de afmelding is verwerkt. De consument zal dan geen commerciële e-mails meer ontvangen totdat de consument de instellingen weer heeft gewijzigd.

 

Artikel 19 Rechtskeuze

1. Op de tussen de Consument en Jetcair gesloten overeenkomst en onderhavige algemene voorwaarden en/of welke rechtsrelatie daaruit mag voortvloeien, is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

2. De voorwaarden zijn gedeponeerd op het kantoor van de Kamer van Koophandel in Eindhoven. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie, dan wel de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

 

Artikel 20 Klachtenregeling

1. Jetchair beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Jetchair, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij Jetchair ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Jetchair binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Jetchair. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Jetchair als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

6. Een klacht schort de verplichtingen van Jetchair niet op, tenzij Jetchair schriftelijk anders aangeeft.

7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Jetchair, zal Jetchair naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Bijlage: Instructies en Formulier herroeping

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingsplicht verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het onderstaande modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

 

 

Jetchair BV

KVK 74626604

BTW NL859973554B01

Telefoonnummer: 06 82 01 37 66

www.gebruiktebureaustoel.nl

info@jetchair.nl

 

 

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen, die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering, dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd, in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer €15,-.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Formulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan:

Jetchair BV

KVK 74626604

BTW NL859973554B01

Telefoonnummer: 06 82 01 37 66

www.gebruiktebureaustoel.nl

E-mailadres/klantenservice: info@jetchair.nl

 

Ik / Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*);

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*): _____________________________________________________

 

Naam/Namen consument(en):_______________________________________________________

 

Adres consument(en): ______________________________________________________________

 

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

 

_______________________________________________________________________________

 

Datum: __________________________________________________________________________

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Copyright © 2022 Jetchair All rights reserved.